Koskikalastussäännöt

Koskikalastussäännöt

 1. Kuokkalankosket ovat lohi- ja siikapitoinen virtaava vesistö johon myydään kalastuslupia vuorokausilupina tai kalenterivuodeksi.

 2. Kalastusvuorokausi alkaa ostajan haluamasta ajankohdasta 24 tuntia eteenpäin ja päättyy saaliskiintiön tullessa täyteen tai lupaan merkityn kellonajan umpeuduttua. Vuosilupa on kalenterivuosi. Lisälupia saaliskiintiön tullessa täyteen ei enää samalle vuorokaudelle voi ostaa.

 3. Koskikalastuslupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja yhdellä vieheellä kerrallaan tai perhovavalla ja kahdella perholla kerrallaan

 4. Kalojen alamitat: Taimen 60 cm, Kuha 45 cm, Harjus 35 cm. Rasvaevällinen taimen rauhoitettu.

 5. Taimenen kuturauhoitus 1.9. - 30.11. Kalastus sallittu tänä aikana poikkeusluvalla ainoastaan herralankosken koskikalastusalueella.

 6. Vuorokausikiintiö on kaksi lohikalaa vuorokaudessa ja kaksi kuhaa vuorokaudessa.

 7. Luvan ostaneen aikuisen kanssa kalastava alle 11-vuotias lapsi saa kalastaa aikuisen luvalla ilman omaa koskikalastuslupaa. Tällöin lapsen ja aikuisen kalakiintiöt lasketaan samaksi eli yhteensä kaksi lohikalaa sekä lisäksi kaksi kuhaa.

 8. Herralankoskella on vieheen laskeminen keskimmäisen siltapilarin juurelta kielletty 20 metriä pidemmälle silloin, kun muita kalastajia on heittelemässä poikkivirtaan vieheen laskijan alapuolella. Samoin Herralankoskella on heittokoho kielletty poislukien indikaattorin käyttö, joka on sallittu.

 9. Painon kanssa heitettäessä on otettava huomioon myös muut kalastajat. Heitto puoleenväliin virtaa ja paino kiinnitettävä kunnolla (turvallisuuskysymys vastarannalla kalastaville).

 10. Kalojen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty (rokastus). Putkiperhon max. koukkukoko on nro: 6.

 11. Muualta kuin suusta tarttuneet sekä alamittaiset kalat on vapautettava välittömästi ja asianmukaisesti.

 12. Täkykalojen ottaminen haavilla on sallittua venekalastusalueilla. Venekalastusalueiden lisäksi syöttikaloja saa ottaa myöskin koskikalastusalueilla (padolta). Syöttikalojen nostaminen ei saa silloin liikaa häiritä muita koskella kalastavia. Syöttikalojen ottaminen edellyttää koskikalastusluvan. Mahdolliset saatavat lohikalat vapautettava.

 13. Koskikalastusalueella kalastaminen luonnollisella syötillä tai taikinamassalla on kielletty ( madot, kalatäyt, hajusteet ym.). Kokonaisella kalatäkyllä kalastaminen sallittu ainostaan Antilanlahden koskikalastusalueella. Täyllä ongitut lohikalat vapautettava.

 14. Koskikalastusalueella on moottoriveneellä uistelu kielletty. Kalastus ankkuroidusta tai muulla tavoin paikalleen pysäytetystä veneestä kielletty. Ankkurointi sallittu ainoastaan Antilanlahdella.
  Kieltoalueet:
  Herralankoski: padolta Antilan lahden suulle ja 100 metriä padosta ylöspäin.
  Vanhan rautatiesillan alue: koskenniskalta 50 metriä ylöspäin sekä 100 metriä alaspäin.
  Välikoski: koskenniskalta 50metriä ylöspäin sekä 50 metriä alaspäin.
  Kuokkalankoski: maantie sillasta 50 metriä ylöspäin sekä koskensuulle.

 15. Kahluukielto: 1.9. - 15.5.

 16. Avotulen teko on sallittu ainoastaan sille järjestetyssä paikassa. Herralankosken laavun tulentekopaikassa.

 17. Roskaaminen kielletty.

 18. Kalastaja voi pitää samaa kalastuspaikkaa hallussaan max. 15 min tai kalan saatuaan paikka tulee luovuttaa välittömästi seuraavalle kalastajalle.

 19. Kalastusrikkeestä voidaan evätä kalastuslupa määräajaksi. Lupamaksua ei palauteta

 20. Moisionjoen ja Tampereentien kohdalta alittavan sillan kohdalla 100 metriä kumpaankin suuntaan kalastus kielletty.

ELY:n myöntämällä poikkeusluvalla kalastamista jatketaan, vain Herralankosken kalastusalueella aikavälillä 1.9. - 30.11.

Kalastus sallittu ainoastaan vieheellä, jossa yksi (1) yksihaarainen väkäsetön (tai väkänen painettu/puristettu alas) koukku.

KAIKKI saadut taimenet tulee vapauttaa kyseisenä aikana vahingoittamatta ja välittömästi.

Alla esimerkkikuva sallitun kaltaisista vieheistä, sekä sallittu alue kartalla.

engl.

Fishing  in the Herralankoski area during the timeline 1.9. - 30.11. is exceptionally allowed, but only by using a lure/fly/jig that has only one (1), barbless hook (or the hooks barb pressed down) attached to the line. Treble or double hooks are not allowed during this timeline.

ALL brown trouts catched during the mentioned timeline should be released immediately and not harmed.


Picture below showing examples of allowed lures, and also a map of the allowed fishing area .Rapids fishing rules

 1. Kuokkala rapids (Kuokkalankosket) is a flowing waterway bearing salmon and whitefish for which the fishing permits are sold for as 24-hour, 72 hours or yearly permits.

 2. The 24-hour fishing period begins at the point in time wished by the buyer and ends when the fishing quota is filled or the time stated in the fishing permit ends. The yearly permit is for a calendar year at a time. Additional permits for the 24-hour period cannot be bought if the fishing quota is filled.

 3. Rapids fishing permit entitles fishing with one fishing rod and lure at a time or fly rod and two fly at a time.

 4. The minimum sizes for fishes to be caught: Brown trout 60cm, Zander (pike-perch) 45cm, Grayling 35cm and Char 40cm.

 5. Due to the salmon and whitefish population in the Kuokkala rapids, fishing is prohibited in the time period of 1-September - 30-November. With an exception of the Herralankoski fishing area (see pictures and rules above).

 6. The fishing quota per day (24-hour period) is two trouts and two Zanders (pike-perch) per day.

 7. When accompanied by an adult who has obtained a fishing license, a child aged less than eleven years old is allowed to fish without his/her own license. In this case the catches of the adult and the child are counted towards the same fishing quota.

 8. At Herralankoski letting the lure further than 20 meters from the middle bridge column is prohibited when there are other fishers throwing lures cross-stream, downstream from the fisher. At Herralankoski using a throwing bobber is also prohibited.

 9. Other fishers must be taken into account When throwing with a weight. The throw must be halfway across the stream and the weight must be properly attached (as per safety of the fishers on the opposite side).

 10. Catching fish by hooking in the body (Snagging) is prohibited. The maximum size for a tube fly hook is size #6. Only one jig at a time is allowed when jigging. Combining a jig and a tube fly or other similar combinations of two lures are prohibited.

 11. Undersized fish or fish not caught by the mouth must be released appropriately and immediately.

 12. Catching baitfish with a landing net is allowed in the boat fishing areas. Catching baitfish is also allowed in the rapids fishing area (at the dam). Catching baitfish should not disturb other fishing at the rapids. Catching baitfish requires a rapids fishing license. All trouts, whitefish, grayling or char catched during taking baitfish, must be released immediately.

 13. Using an organic (worm-, fish-, or scent-) or dough-based bait in the rapids fishing area is prohibited. Using a live fish as a bait is allowed only in the Antilanlahti rapids fishing area. Trouts caught using a bait must be released.

 14. Railing with a motor boat in the rapids fishing area is prohibited. Fishing from an anchored or otherwise stopped boat is prohibited. Anchoring is only allowed at Antilanlahti.
  Prohibited areas:
  Herralankoski: From the dam to the mouth of the Antilanlahti (bay) and 100 meters upstream from the dam.
  Old railroad bridge area: 50 meters upstream and 100 meters downstream from the beginning of the rapids.
  Välikoski: 50 meters up- and downstream from the beginning of the rapids.
  Kuokkalankoski: 50 meters upstream and to the beginning of the rapids from the highwaybridge.

 15. Wading is prohibited 1.9. - 15.5

 16. Making a campfire is only allowed in the dedicated campfire place at the Herralankoski laavu (lean-to).

 17. Littering is prohibited.

 18. A fisher may stay in the same fishing spot for maximum 15 minutes at a time, after which the spot must be released for the next fisher.

 19. Fishing misdemeanor can lead to fishing permit being withheld temporarily for a time period. License payment is not refunded.

 20. Fishing is prohibited 100 meters to both directions from the bridge where Tampereentie (road) goes over Moisionjoki (river).